Hoe vindt de uitdeling aan schuldeisers plaats?

Een belangrijke taak van de curator is de vereffening van de failliete boedel (artikel 68 Fw). Dit betekent dat de curator tracht om de zaken die in het faillissement vallen, te verkopen en de rechten uit te winnen. Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van voorraad, machines, gebouwen, maar ook de incasso van debiteuren.

Lees verder »

Uitkering aan concurrente crediteuren met akkoord

Een faillissement kan ook eindigen doordat de schuldenaar een akkoord aanbiedt. Dit is een betalingsregeling die wordt aangeboden ter beëindiging van het faillissement. Een onderneming is dan gered, een natuurlijk persoon kan (doorgaans schuldenvrij) verder met zijn/haar leven. 

Lees verder »

Wat is vereenvoudigde afwikkeling?

Wanneer de boedelschuldeisers geheel, de preferente schuldeisers gedeeltelijk en de concurrente schuldeisers niet kunnen worden voldaan, dan wordt een faillissement vereenvoudigd afgewikkeld. 

Lees verder »

Hoe eindigt een faillissement? (7 mogelijkheden)

Een faillissement kan eindigen op de volgende wijzen: Vernietiging van de faillietverklaring (hoger beroep, verzet); Omzetting in een wettelijke schuldsanering (bij natuurlijk personen); Opheffing bij gebrek aan baten (als niet alle boedelschulden kunnen worden voldaan); Vereenvoudigde afwikkeling (als alleen preferente faillissementsschuldeisers een uitdeling ontvangen); Uitdeling aan preferente en concurrente faillissementsschuldeisers; Bij het verbindend worden van een…

Lees verder »

Zoek een faillissement: