Algemene voorwaarden

  1. Schuldeisersbelang.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Legal Expert Services and Solutions B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65193237, gevestigd in Amersfoort.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Schuldeisersbelang.nl verricht via de website Schuldeisersbelang.nl, door werknemers of ingeschakelde derden. Schuldeisersbelang.nl neemt via de website geen opdrachten aan voor het verstrekken van juridische diensten.
  3. Schuldeisersbelang verleent laagdrempelige eerstelijns rechtshulp aan ondernemer-schuldeisers. Zij is niet aansprakelijk voor fouten, gebreken, tekortkomingen of ommissies of voor schade die anderszins voortvloeit uit door Schuldeisersbelang.nl verrichte diensten. Bij doorverwijzing komt geen (nieuwe) rechtsverhouding tot stand met Schuldeisersbelang.nl.
  4. Elke aansprakelijkheid van Schuldeisersbelang.nl is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Schuldeisersbelang.nl wordt uitbetaald. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is elke aansprakelijkheid beperkt tot het door Schuldeisersbelang.nl. Dit is in alle gevallen beperkt tot een maximum van € 1.000.
  5. De keuze van de door Schuldeisersbelang.nl in te schakelen derden gebeurt zorgvuldig. Schuldeisersbelang.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
  6. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de aandeelhouders en bestuurders van Schuldeisersbelang.nl.
  7. Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Schuldeisersbelang.nl waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd de bevoegdheid van Schuldeisersbelang.nl om geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Nederlands recht is van toepassing.
  8. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en Engelse taal. De tekst van de Nederlandse voorwaarden prevaleert boven de Engelse tekst. De voorwaarden liggen voorts ter inzage op het kantoor van Schuldeisersbelang.nl en worden op verzoek toegezonden.

Versie 1.0, 15 september 2016