Wat is een crediteurencommissie?

crediteurenvergadering

De crediteurencommissie is een commissie van schuldeisers in het faillissement die wordt ingesteld om de curator van advies te dienen. De commissie kan bijvoorbeeld advies geven aan de curator over technisch-commerciële zaken, of over typisch branche-specifieke kennis.

In elk faillissement bestaat de mogelijkheid dat een commissie van schuldeisers wordt ingesteld. Van deze mogelijkheid wordt overigens (te) weinig gebruik gemaakt.

Om goed te kunnen functioneren heeft de crediteurencommissie toegang tot alle informatie waar de curator ook over beschikt en kan de crediteurencommissie onbeperkt vergaderingen met de curator verlangen. Daarmee ontstaat de indruk dat het doel van de crediteurencommissie niet primair is om de curator van advies te voorzien, maar eerder om invloed uit te oefenen op de werkzaamheden van de curator en, nog slechter gedacht, vertrouwelijke informatie te verkrijgen. De curator heeft dan ook niet zelden bezwaren tegen de instelling van een crediteurencommissie.

De curator is verplicht om advies in te winnen als hij wil optreden in een gerechtelijke procedure.

Reglement

Vaak kan een reglement wat kou uit de lucht halen. In het reglement van een crediteurecommissie kan bijvoorbeeld een geheimhoudingsverplichting worden opgenomen, maar ook wat de werkwijze zal zijn als één van de crediteuren in de commissie een aan de boedel tegenstrijdig belang heeft. Ook wordt wel opgenomen dat geschillen tussen leden van de crediteurencommissie worden beslecht door de rechter-commissaris (in hoogste instantie). Vaak wordt gestreefd naar een vertegenwoordiging van zoveel mogelijk “crediteurengroepen” in de commissie.

De curator is niet gebonden aan het advies van de commissie. Als hij een advies van de commissie niet opvolgt, dan moet hij dat berichten aan de commissie, die daarop de beslissing van de rechter-commissaris kan vragen. De curator is dan verplicht om zijn voorgenomen actie drie dagen op te schorten.

Zelfstandige bevoegdheden

Naast het recht op alle informatie heeft de commissie nog een aantal zelfstandige bevoegdheden. De crediteurencommissie kan de volgende verzoeken indienen: klacht over de curator , verzoek aan de rechtbank om de curator te ontslaan of een curator toe te voegen, verzoek om een vergadering van schuldeisers, en ten slotte een verzoek om aanwezig te zijn bij de beschrijving van de boedel. Laatstgenoemde bevoegdheid zal overigens niet vaak worden uitgeoefend, simpelweg omdat een crediteurencommissie vaak pas wordt ingesteld enkele dagen/weken na het uitspreken van het faillissement. De boedelbeschrijving heeft dan al plaatsgevonden.

Leden van de commissie ontvangen geen salaris. De voor hun werkzaamheid noodzakelijke uitgaven zijn een boedelschuld.

Wettelijke regeling

De (summiere) regeling van de crediteurencommissie is neergelegd in artikel 74 e.v.. van de Faillissementswet.

Wat is een crediteurencommissie?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter