Mag ik de administratie van de failliete onderneming inzien?

Administratie

De Hoge Raad heeft bepaald dat een schuldeiser onder omstandigheden (inzage)recht heeft op stukken die behoren tot de administratie van een gefailleerde onderneming, om daarmee een vordering, bijvoorbeeld op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, te onderbouwen. Dit recht volgt uit artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Het komt wel vaker voor dat een individuele schuldeiser een bestuurder aansprakelijk wil stellen voor de schade die is geleden en dat de curator niet over gaat tot aansprakelijkstelling. Het meest voorkomend is dat een schuldeiser moet aantonen dat de bestuurder namens de onderneming verplichtingen is aangegaan terwijl hij wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon deze verplichtingen niet zou kunnen nakomen (Beklamelnorm). Een schuldeiser heeft daarom vaak een bewijsprobleem, zodat hij veelal belang heeft bij inzage in de administratie van de gefailleerde onderneming.

Criteria voor inzage

Voor toepassing van dit artikel gelden de volgende criteria:

a. de wederpartij van degene die bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, moet rechtmatig belang hebben bij inzage, afschrift of uittreksel daarvan,
b. de vordering moet betrekking hebben op bepaalde bescheiden en
c. de bescheiden moeten een rechtsbetrekking betreffen waarin de wederpartij van degene die ze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, partij is.

Uitleg

De voorzieningenrechter in de Rechtbank Oost-Brabant heeft in een uitspraak deze criteria ruim uitgelegd. Bescheiden betreffen al snel een rechtsbetrekking waarin de bestuurder partij is. Daar staat tegenover dat de rechter heeft geoordeeld dat stukken die nog niet zijn vervaardigd (bijvoorbeeld jaarrekeningen), niet behoren tot de administratie waarop het artikel van toepassing is. Ook stukken die alleen maar zien op een “fishing expedition” vallen niet onder de reikwijdte van artikel 843a, want daar is dit artikel niet voor bedoeld. De schuldeiser heeft om die reden geen recht op inzage in de verslagen van (aandeelhouders)vergaderingen.

Let wel: het gaat om de administratie tot aan de faillietverklaring. Het artikel biedt geen mogelijkheid om bescheiden uit de boedeladministratie in te zien. Daartoe biedt artikel 69 van de Faillissementswet mogelijk wel gelegenheid (meer info).

Mag ik de administratie van de failliete onderneming inzien?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter