Een klacht indienen over een curator bij de Orde van Advocaten

zweep advocaten klacht tuchtrecht

Eenieder kan een klacht indienen over het gedrag van een advocaat. Omdat curatoren in de meeste gevallen ook advocaat zijn, kunnen ook klachten tegen een curator worden ingediend bij de Orde van Advocaten.

Een curator laat zich daarnaast niet zelden assisteren door een kantoorgenoot die ook advocaat is. Ook tegen deze advocaat kan een klacht worden ingediend. 

Een klacht indienen tegen de curator

Omdat een curator in een faillissement niet optreedt als advocaat, gelden voor hem de specifieke gedragsregels niet. Daarop is één uitzondering: ook een curator dient zich zodanig te gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur of in zijn eigen beroepsuitoefening niet wordt geschaad (artikel 1 van de Gedragsregels voor advocaten).  De meer specifieke gedragsregels die voor advocaten gelden, gelden dus in beginsel niet voor een advocaat-curator.

De Raad van Discipline in het Ressort Amsterdam heeft in een uitspraak op 31 juli 2017 overwogen over een klacht tegen een curator:

Het in de artikelen 46 en volgende van de Advocatenwet geregelde tuchtrecht heeft betrekking op het handelen en nalaten van advocaten als zodanig en beoogt een behoorlijke beroepsuitoefening te waarborgen. Maar ook wanneer een advocaat optreedt in een andere hoedanigheid dan die van advocaat, zoals die van curator, blijft voor hem het advocatentuchtrecht gelden. Het criterium waaraan het handelen van een advocaat die optreedt in een andere hoedanigheid wordt getoetst, is echter een beperkter criterium dan dat waaraan het handelen van een advocaat als zodanig wordt getoetst. Getoetst wordt namelijk slechts of de advocaat zich bij de vervulling van die andere functie zodanig gedraagt dat daardoor het vertrouwen in de advocatuur wordt geschaad. Voor het handelen van een advocaat als curator brengt deze maatstaf mee dat niet snel van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen sprake zal zijn. Dit komt onder meer omdat een curator bij de uitoefening van zijn taak uiteenlopende, soms tegenstrijdige belangen moet behartigen en dat hij bij het nemen van zijn beslissingen, die vaak geen uitstel kunnen lijden, ook rekening behoort te houden met belangen van maatschappelijke aard. Verder speelt een rol dat de curator zijn taak uitoefent onder toezicht van de rechter-commissaris en dat het in de eerste plaats aan de rechter-commissaris is om te beslissen of het handelen van de curator zich binnen de wettelijke kaders afspeelt.

Een klacht indienen tegen een kantoorgenoot/advocaat van de curator

Dit is anders waar het betreft de advocaat-kantoorgenoten van de curator. Op die advocaten zijn de gedragsregels doorgaans onverkort van toepassing. Belangrijk daarbij is de vraag of een advocaat als assistent van de curator heeft opgetreden (dus niet als advocaat), of als zelfstandig advocaat. Daarbij is van belang hoe deze kantoorgenoot zich heeft gepresenteerd, mondeling of in stukken. De Raad van Discipline in het Ressort Amsterdam heeft in een uitspraak op 9 januari 2017 overwogen over een klacht tegen een curator:

Verweerder voert met betrekking tot klachtonderdeel a) als meest verstrekkend verweer dat hij niet is opgetreden in hoedanigheid van advocaat maar in hoedanigheid van medewerker van de curator.
5.3 Los van de omstandigheid dat het advocatentuchtrecht ook voor een advocaat in hoedanigheid van curator blijft gelden, overweegt de raad als volgt. Vast staat dat verweerder tijdens de ruim twee uur durende zitting van 4 december 2015 is opgetreden als advocaat van de curator. Tijdens de zitting hebben partijen een schikking bereikt. Vervolgens is op 10 december 2015 – derhalve nog geen week later – uitvoering gegeven aan die schikking. Het ligt in de rede dat verweerder daar waar hij bij het bereiken van de schikking is opgetreden als advocaat, hij ook in die hoedanigheid heeft gehandeld bij de uitvoering van de schikking. De raad acht het (op basis van het verhandelde ter zitting) aannemelijk dat die indruk bij klager sub 1 is gewekt en houdt het er – zodoende – voor dat verweerder is opgetreden in hoedanigheid van advocaat.

Als geoordeeld wordt dat een medewerker van de curator als advocaat heeft opgetreden, dan is het toetsingskader voor deze medewerker (veel) minder beperkt het toetsingskader dat geldt voor de curator zelf. Daar staat tegenover dat, als komt vast te staan dat de medewerker niet als advocaat heeft gehandeld (terwijl hij wel als advocaat is ingeschreven), dan geldt dezelfde regel als voor de curator: is door zijn optreden het vertrouwen in de advocatuur of in zijn beroepsuitoefening geschaad.

Hoe dien ik een klacht in?

Een tuchtklacht moet worden ingediend bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waarin de advocaat over wie wordt geklaagd is gevestigd. De website van de Raad van Discipline verstrekt veel informatie over de wijze van indienen van een klacht.

Wat kunt u nog meer doen als u een klacht hebt over de curator?

Lees hier welke andere mogelijkheden er zijn als u een klacht hebt over de curator.

Een klacht indienen over een curator bij de Orde van Advocaten
Score: 4 (80%) 1 stem(men)

Trefwoord(en): , , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter