Wat is mijn positie als werknemer?

werknemers

Ook een werknemer wordt in een faillissement aangemerkt als schuldeiser, en hij/zij is niet de onbelangrijkste. De wet geeft aan de curator de mogelijkheid om het dienstverband op te zeggen, maar niet zonder inachtneming van een opzegtermijn. Het loon over de periode na faillietverklaring wordt aangemerkt als boedelschuld. Het loon dat onbetaald is gebleven over de periode voorafgaand aan het faillissement is preferent. 

Dienstverband

De curator zal doorgaans op korte termijn het dienstverband met de werknemers opzeggen. De curator ontslaat de werknemer dus. Ontslagverboden zoals zwangerschap of ziekte gelden niet in geval van faillissement. De ontslagmogelijkheid is gegeven in artikel 40 van de Faillissementswet.

UWV

Werknemers zijn verzekerd: het UWV neemt bij faillissement de loonbetalingsverplichting van de werkgever over, maar die overname is niet onbeperkt. Wat u dan na faillietverklaring op grond van de arbeidsovereenkomst nog te vorderen hebt is een preferente vordering voor wat betreft de periode van het lopende en vorige kalenderjaar. De vordering van het UWV is echter hoger in preferentie, zodat deze vorderingen pas voor uitbetaling in aanmerking komen als het UWV is voldaan.

De overname van de loonbetalingsverplichting door het UWV is geregeld in artikelen 61-68 van de Werkloosheidswet.

Werken voor de curator

Gedurende de opzegtermijn moet u als werknemer nog gewoon werken, tenzij de curator u vrijstelt van werkzaamheden. Als u moet solliciteren, dan zal de curator u daar doorgaans gelegenheid voor bieden. Als u weigert te werken, dan zal de curator dat (kunnen) doorgeven aan het UWV, die vervolgens kan korten op uw uitkering.

Als u na de opzegtermijn werkzaamheden voor de curator verricht en u was langer dan 2 jaar in dienst van de gefailleerde onderneming, dan hebt u mogelijk aanspraak op een transitievergoeding.

Concurrentiebeding

De werknemer die is gebonden aan een concurrentiebeding, blijft daaraan gebonden ingeval van een doorstart door de gefailleerde onderneming. De curator moet echter een zwaarwegend belang hebben bij de handhaving van dat concurrentiebeding. Als geen doorstart tot stand komt, dan lijkt handhaving van het concurrentiebeding niet mogelijk.

Sinds 1 juli 2015 is een concurrentiebeding bij een overeenkomst voor bepaalde tijd slechts mogelijk als zwaarwegende omstandigheden daar aanleiding voor geven, die ook nog schriftelijk met de betreffende werknemer zijn vastgesteld.

Doorstart en overgang van onderneming

De regels van overgang van onderneming gelden niet voor de doorstart van een onderneming uit faillissement. Toch neemt de werknemer als gevolg van een doorstart sinds de inwerkingtreding van de WWZ per 1 juli 2015 zijn arbeidsverleden mee.

Wat is mijn positie als werknemer?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter