Hoe vindt de uitdeling aan schuldeisers plaats?

Sinterklaas

Een belangrijke taak van de curator is de vereffening van de failliete boedel (artikel 68 Fw). Dit betekent dat de curator tracht om de zaken die in het faillissement vallen, te verkopen en de rechten uit te winnen. Het gaat bijvoorbeeld om de verkoop van voorraad, machines, gebouwen, maar ook de incasso van debiteuren.

De curator doet dat ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Het gerealiseerde actief wordt uitgedeeld onder de schuldeisers. Dit gaat volgens een wettelijke rangorde, die wordt uitgevoerd aan de hand van het cascade-systeem: pas als vorderingen van de ene (rang)orde volledig zijn voldaan, wordt uitgekeerd op vorderingen met een lagere rang. Vorderingen binnen dezelfde rang worden pro rata voldaan, dus op een gelijk percentage van de vordering.

Rangorde

De boedelschulden zijn de hoogste categorie. Het gaat hier (voornamelijk) om de kosten van afwikkeling van het faillissement. Het salaris van de curator is een heel hoogpreferente vordering. Er is eigenlijk maar één boedelvordering die hoger in preferentie is: de superpreferente boedelvordering bij onverschuldigde betaling als gevolg van een onmiskenbare vergissing.

Als alle boedelschulden voldaan zijn, dan komen de preferente vorderingen aan de beurt. Preferente vorderingen zijn vorderingen waarvan de wet aangeeft dat er een preferentie op rust. Het gaat hier om vorderingen van de Belastingdienst, maar ook loonvorderingen behoren tot de preferente vorderingen.

Als het boedelactief toereikend is om alle preferente vorderingen te voldoen dan wordt aan de concurrente vorderingen uitgedeeld. De concurrente vorderingen zijn (per definitie) gelijk in rang.

Als na voldoening van de concurrente vorderingen nog geld overblijft, dan komen de achtergestelde vorderingen aan de beurt voor uitdeling. Een achtergestelde vordering kan volgen uit een overeenkomst.

Na voldoening van de achtergestelde vorderingen eindigt het faillissement, maar nog niet de rangorde. Want als alle faillissementsschuldeisers zijn betaald, kunnen er nog schulden overblijven die niet zijn meegenomen in de afwikkeling van het faillissement. Het gaat hier om de niet-geverifieerde vorderingen. Een schuldeiser die bijvoorbeeld zijn vordering niet ter verificatie heeft ingediend, kan na het einde van het faillissement nog wel verhaal halen op de (voormalig) gefailleerde, uiteraard voorzover er nog verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn. Rente en kosten die zijn vervallen na de faillietverklaring wordt de schuldenaar wel verschuldigd, maar die worden niet in de afwikkeling van het faillissement betrokken.

Separatisten

Buiten deze volgorde is er nog de positie van de separatisten: het gaat hier om pand- en hypotheekhouders die hun rechten kunnen uitoefenen alsof er geen faillissement was. Toch kan gedurende het faillissement de positie van separatisten nog worden aangetast. Bij het bodemvoorrecht gaat de Belastingdienst weer voor op de stil pandhouder. Aldus ontstaan complexe uitdelingsberekeningen, die in veel gevallen niet tot een correcte uitdeling leiden. Een alerte schuldeiser kan hier wel winst behalen.

Geduld!

Belangrijk is nog om op te merken dat de uitdeling over het algemeen pas plaatsvindt bij het einde van het faillissement, aldus op het moment dat de failliete boedel vereffend is. De wet kent daarvoor geen termijnen.

Hoe vindt de uitdeling aan schuldeisers plaats?
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter