Help, mijn debiteur bestaat niet meer!

ontbinding

Het komt voor: de schuldeiser eist zijn vordering op, maar de schuldenaar, een rechtspersoon, is niet meer te vinden in de Kamer van Koophandel. Bij onderzoek blijkt dat deze rechtspersoon inmiddels is ontbonden en geliquideerd. Wat kun je doen als schuldeiser? 

Het bestaan van een rechtspersoon kan op verschillende manieren eindigen. Op deze pagina zal stil worden gestaan bij de ontbinding van een rechtspersoon en ook bij de turboliquidatie.

Ontbinding en vereffening

De beëindiging van een rechtspersoon vindt doorgaans plaats door een ontbindingsbesluit, gevolgd door de vereffening. Het ontbindingsbesluit is een besluit van (meestal) de aandeelhoudersvergadering (bij B.V. of N.V.) of ledenvergadering (bij vereniging en coöperatie). Als gevolg van dit besluit is de rechtspersoon in liquidatie. Die toevoeging moet voortaan gebruikt worden in uitingen namens de rechtspersoon. Het besluit heeft ook tot gevolg dat de statutair bestuurders van functie veranderen in vereffenaars. De vereffenaar wordt geacht het vermogen van de rechtspersoon liquide te maken (dat wil zeggen dat bezittingen worden verkocht), en met de opbrengst de schuldeisers (en waar mogelijk, aandeelhouders) te voldoen.

Pas als de vereffening/liquidatie is afgerond eindigt het bestaan van de rechtspersoon. Als er vervolgens nog nagekomen baten naar boven komen,  dan wordt de vereffening hervat voorzover dat nodig is om de nagekomen bate te vereffenen. Wanneer de balans op nihil sluit, geeft de vereffenaar dat op bij de Kamer van Koophandel, die overgaat tot uitschrijving uit het handelsregister.

Als de vereffenaar blijkt dat de schulden de baten overtreffen, dan is hij verplicht om aangifte tot faillietverklaring te doen, tenzij de schuldeisers instemmen met vereffening buiten faillissement. Als de vereffenaar dit niet doet, dan verbindt de wet daaraan geen consequenties. In de eerste 10 maanden van 2016 zijn ongeveer 20 (groepen van) rechtspersonen in liquidatie (voornamelijk B.V.’s) failliet gegaan. De indruk bestaat dat veel vereffenaars nalaten om over te gaan tot faillissementsaangifte.

Turboliquidatie

Als het ontbindingsbesluit wordt genomen op een moment dat er geen baten meer aanwezig zijn, dan staat de wet toe dat de vereffening uitblijft. De bestuurders doen hiervan opgaaf bij de Kamer van Koophandel en de rechtspersoon houdt bij de ontbinding op te bestaan.

De ontbinding van een rechtspersoon is geregeld in artikel 19 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat kun je doen tegen ontbinding/vereffening?

Als schuldeiser kun je aanvoeren dat er nog wel vermogensbestanddelen zijn en bij de rechtbank verzoeken om heropening van de vereffening. Een vermogensbestanddeel kan bijvoorbeeld zijn een nog niet geïncasseerde vordering op een derde, of een vordering uit hoofde van aansprakelijkheid van de bestuurder/vereffenaar.

De rechtbank zal (opnieuw) een vereffenaar aanstellen, dat hoeft niet noodzakelijkerwijs de vorige vereffenaar te zijn. Die vereffenaar onderzoekt en vereffent het vermogen van de rechtspersoon.

Een andere mogelijkheid is om het faillissement van de rechtspersoon alsnog aan te vragen. Dan is wel vereist dat er twee of meer schuldeisers onbetaald zijn gebleven. Als het faillissement wordt uitgesproken, dan kan de curator onderzoeken of er nog activa te vereffenen zijn.

Help, mijn debiteur bestaat niet meer!
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): , , , ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter