De 403-verklaring

Jaarrrekening

Elke vennootschap in Nederland moet jaarlijks een jaarrekening opstellen, vaststellen en deponeren. Het niet-tijdig deponeren van een jaarrekening leidt, in geval van faillissement, tot de vaststelling van onbehoorlijk bestuur. De wetgever heeft echter mogelijk gemaakt om af te zien van het deponeren van een (enkelvoudige) jaarrekening als, kort gezegd, de moedervennootschap zich garant stelt voor de schulden van de dochtervennootschap. Deze vrijstelling is geregeld in artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek en wordt om die reden een 403-verklaring genoemd. De moedervennootschap kan dan volstaan met het deponeren van een geconsolideerde jaarrekening.

De 403-verklaring betreft slechts schulden die voortvloeien uit rechtshandelingen. Onrechtmatig handelen of vorderingen die voortvloeien uit de wet (bijvoorbeeld belastingschulden) vallen dus niet onder deze verklaring.

Die verklaring wordt ingeschreven in het handelsregister. U kunt verifiëren of voor de vennootschap een 403-verklaring is afgegeven bij het handelsregister via telefoonnummer 0900-1234567 (€ 0,70 per minuut, bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur).

Als er inderdaad een 403-verklaring is afgegeven, dan is bepalend de tekst van de gedeponeerde verklaring, niet de wettelijke bepaling. Het is dus raadzaam om de tekst op te vragen bij de Kamer van Koophandel.

Intrekken 403-verklaring

Als de dochtervennootschap in financiële problemen komt, dan bestaat er voor de moedervennootschap ook een risico.Een 403-verklaring kan worden ingetrokken, maar de aansprakelijkheid die al bestond blijft (uiteraard) bestaan, ook als de vennootschappen niet meer onderdeel uitmaken van dezelfde groep. In dat geval kan de (voormalige) moedervennootschap wel een intrekking ter inzage leggen bij het handelsregister (met een advertentie in de krant) en als de schuldeisers daar niet binnen 2 maanden verzet tegen instellen, vervalt ook die aansprakelijkheid.

De verklaring ziet ook op verplichtingen die zijn aangegaan voor de intrekking, maar die zijn ontstaan na intrekking. Bij een huurovereenkomst is dus bepalend wanneer de huurovereenkomst is aangegaan, niet wanneer de huurtermijnen zijn vervallen. Als de verklaring pas later is gedeponeerd, dan gelden slechts de termijnen die na de deponering zijn vervallen.

De 403-verklaring
Help ons door deze pagina te waarderen!

Trefwoord(en): ,

Een specifiekere vraag over dit onderwerp?

Stel deze dan via het vraagformulier en u krijgt persoonlijk antwoord.

Laat een reactie achter